ស្នេហា ៦ ប្រភេទ
នៅក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Colors of Love (១៩៧៣) J. A. Lee. បានកំណត់នូវទំនាក់ទំនងចំនួន ៦ ប្រភេទដែលអាចត្រូវបានកំណត់ថាជាស្នេហា 1. Eros (The Romantic Love) សំដៅទៅលើស្នេហារ៉ូមែនទិចដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយចង់បានរាងកាយ និង ភាពស្និទ្ធស្នាល ជាស្នេហាដែលឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ភ្លេត គ្មានការប្តេជ្ញាចិត្តយូរអង្វែង បន្ទាប់ពីមួយរយៈការទាក់ទាញអាចចាប់ផ្តើមរសាត់ទៅឆ្ងាយ ។...
4
0 Comments 0 Shares