១០ ជំហានសំខាន់ៗដើម្បីជួយការពារខ្លួនអ្នកនៅលើអ៊ីនធឺណិត
អ្នកអាចការពារខ្លួនអ្នកនៅលើអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើពាក្យសម្ងាត់រឹងមាំ ជៀសវាងបណ្តាញភ្ជាប់គ្រោះថ្នាក់ ការបម្រុងទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកនិងវិធីច្រើនទៀត។ នេះគឺជាគន្លឺះសំខាន់បំផុតទាំង ១០ របស់យើងដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនៅលើអ៊ីនធឺណិត។ ១. កុំបើកអ៊ីមែលពីមនុស្សចម្លែក ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានអ៊ីម៉ែលបន្លំដែលមានភ្ជាប់ជាមួយមេរោគអ្នកមិនចាំបាច់ទាញយកឯកសារភ្ជាប់សម្រាប់វាដើម្បីបំផ្លាញបណ្តាញផ្ទះរបស់អ្នកទេ។...
7
0 Comments 0 Shares