វិធីរក្សាសកម្មភាពនៅលើអ៊ីនធឺណិតនិងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកជាលក្ខណៈឯកជន
សព្វថ្ងៃនេះជីវិតដែលជាប់ទាក់ទងឥតឈប់ឈររបស់អ្នកកំពុងតែបន្សល់ទុកនូវទិន្នន័យពីឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិករបស់អ្នក។ ពីកម្មវិធីនៅលើស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក, ប្រវត្តិកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក, ទិន្នន័យនៅលើឧបករណ៍តាមដានសុខភាពរបស់អ្នក - អ្វីដែលត្រូវបានភ្ជាប់ទៅអ៊ីនធឺណិតកំពុងផ្ទុកព័ត៌មាន។ តើព័ត៌មានអ្វីខ្លះដែលត្រូវយល់ព្រមដើម្បីចែកចាយតាមអ៊ីនធឺណិត?...
3
0 Comments 0 Shares