ចែករំលែកចំណេះដឹង អាយធី
Social Links
Recent Updates
 • 1
  0 Comments 0 Shares
 • 1
  0 Comments 0 Shares
 • Create Dropdown Menu Using HTML CSS
  Create Dropdown Menu Using HTML CSS
  2
  2 Comments 0 Shares
 • Design Form Login Using HTML CSS
  Design Form Login Using HTML CSS
  1
  2 Comments 0 Shares
 • Color Code for Web Design
  Color Code for Web Design
  3
  1 Comments 0 Shares
 • Front end VS Back end
  Front end VS Back end (< (< (< (<
  2
  1 Comments 0 Shares
 • Why? ??
  Why? ??
  3
  0 Comments 0 Shares
 • https://www.youtube.com/watch?v=6Gq9A-e-5vU&t=197s
  https://www.youtube.com/watch?v=6Gq9A-e-5vU&t=197s
  1
  0 Comments 0 Shares
 • [ទូរស័ព្ទអែនដ្រយន៍វ័នភាសាខ្មែរសម្រាប់ Android One]
  លោកអ្នកដែលធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍សារជូនដំណឹងលើអេក្រង់របស់អ្នកទោះបីចាក់សោរក៏ដោយនៅឃើញខ្លឹមសារផ្សេងៗពិសេសលេខកូដសម្រាប់ការ Log ចូល លេខផ្ទៀងចូលរបស់ធនាគារ ។ល។ នេះជាបច្ច័យដែលអាចឱ្យអ្នកណាម្នាក់មើលលេខកូដនោះចូលទៅ Facebook Telegram ឬកម្មវីធីណាមួយ។
  ឧទាហរណ៍ ៖ មានអ្នកណាម្នាក់អង្គុយជិតអ្នកហើយរួចព្យាយាមដូរពាក្យ ឬព្យាយាមចូល Facebook ឬ Telegram របស់អ្នក ហើយក្រុមហ៊ុននោះបានផ្ញើលេខកូដទាំងនោះទៅទូរស័ព្ទលោកអ្នក ម្នាក់ដែលអង្គុយជិតអ្នកអាចច្បាស់ជាឃើញលេខកូដនោះមិនខាន។ បើសិនអ្នកទុកឬបានបាត់ទូរស័ព្ទ នោះច្បាស់ជាអ្នកណាម្នាក់ ច្បាស់ជាមានឱកាសអាចចូលគណនីណាមួយរបស់លោកអ្នកមិនខាន។
  នេះជាវិធីអាចបាំងបិតក្លឹមសារជូនដំណឹងរបស់អ្នក៖

  ប្រភព៖ https://web.facebook.com/IamSophat/posts/4250704011668896
  [ទូរស័ព្ទអែនដ្រយន៍វ័នភាសាខ្មែរសម្រាប់ Android One] លោកអ្នកដែលធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍សារជូនដំណឹងលើអេក្រង់របស់អ្នកទោះបីចាក់សោរក៏ដោយនៅឃើញខ្លឹមសារផ្សេងៗពិសេសលេខកូដសម្រាប់ការ Log ចូល លេខផ្ទៀងចូលរបស់ធនាគារ ។ល។ នេះជាបច្ច័យដែលអាចឱ្យអ្នកណាម្នាក់មើលលេខកូដនោះចូលទៅ Facebook Telegram ឬកម្មវីធីណាមួយ។ ឧទាហរណ៍ ៖ មានអ្នកណាម្នាក់អង្គុយជិតអ្នកហើយរួចព្យាយាមដូរពាក្យ ឬព្យាយាមចូល Facebook ឬ Telegram របស់អ្នក ហើយក្រុមហ៊ុននោះបានផ្ញើលេខកូដទាំងនោះទៅទូរស័ព្ទលោកអ្នក ម្នាក់ដែលអង្គុយជិតអ្នកអាចច្បាស់ជាឃើញលេខកូដនោះមិនខាន។ បើសិនអ្នកទុកឬបានបាត់ទូរស័ព្ទ នោះច្បាស់ជាអ្នកណាម្នាក់ ច្បាស់ជាមានឱកាសអាចចូលគណនីណាមួយរបស់លោកអ្នកមិនខាន។ នេះជាវិធីអាចបាំងបិតក្លឹមសារជូនដំណឹងរបស់អ្នក៖ ប្រភព៖ https://web.facebook.com/IamSophat/posts/4250704011668896
  0 Comments 1 Shares
 • Abbreviations
  Abbreviations
  1
  0 Comments 2 Shares
More Stories